, „Mały ZUS” – nowy rodzaj ulgi w składkach ZUS, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku dla Przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę.

„Mały ZUS” – nowy rodzaj ulgi w składkach ZUS, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 roku dla Przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę.

 • Autor: omegga

Nowa ulga w składkach ZUS jest dla przedsiębiorców, których przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł). Przy czym trzydziestokrotność dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez cały rok. Natomiast dla przedsiębiorców, których okres działalności był krótszy, wymagany maksymalny próg przychodów będzie proporcjonalnie obniżony.

Nowy rodzaj ulgi dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Z „małego ZUS-u” przedsiębiorca może skorzystać, gdy:

  • jest zarejestrowany w CEIDG (jest wspólnikiem spółki cywilnej)
  • przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi
  • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
  • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystał ze zwolnienia z VAT
  • prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
  • nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności
  • nie jest twórcą, artystą, osobą wykonującą wolny zawód
  • nie jest wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • nie prowadzi publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany skorzystaniem z ulgi „małego ZUS” jest zobowiązany w imiennym raporcie miesięcznym albo deklaracji rozliczeniowej przekazać do ZUS informację o przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.

Kategoria: Aktualności