Rewolucja w emeryturach od 1 października 2017 roku

  • Autor: omegga
  1. Obniżenie wieku emerytalnego.

 Zgodnie z nowym prawem przywrócono poprzedni wiek emerytalny:

  1. a) 60 lat dla kobiet,
  2. b) 65 lat dla mężczyzn.

Tym samym przestaje obowiązywać reforma z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. minimalny staż pracy, który kobiety muszą udowodnić, żeby mieć zagwarantowaną najniższą emeryturę został obniżony do 20 lat. Liczą się okresy składkowe (kiedy od pensji były odprowadzane składki do ZUS) i nieskładkowe (np. studia, okresy pobierania zasiłku chorobowego), ale okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Dla mężczyzn nic się nie zmieniło – nadal muszą się wykazać 25-letnim stażem pracy.

  1. Wysokość emerytury ustalanej według zreformowanych zasad.

Podstawa obliczenia emerytury

Emerytura   =

średnie dalsze trwanie życia

Podstawę obliczenia emerytury przysługującej na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej  stanowi:

  1. a) kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanych wg art. 25 ustawy
  2. b) kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego
  3. Minimalna emerytura wzrośnie do 1 tys. zł brutto.

Już 1 marca Polacy pobierający z ZUS-u lub KRUS-u emeryturę minimalną, czyli 882,56 zł brutto, dostaną sporą podwyżkę. Rząd postanowił, że najniższe emerytury wzrosną do 1 000,-  zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 118 zł brutto. Przy zachowaniu 20 lat pracy dla  kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W przypadku braku wymagalnych lat pracy, emerytura będzie wypłaca w kwocie jaka  zostanie wyliczona czyli jeżeli wyniesie poniżej 1 000,- zł, w takiej kwocie będzie wypłacana.

  1. Wcześniejsza ochrona przedemerytalna.

Cofnięcie wieku emerytalnego zmieni też zasady ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpocznie się wcześniej: odpowiednio po ukończeniu 56 lat (u kobiet) i 61 lat (u mężczyzn). I będzie trwała tylko do 60 lat (u kobiet) i 65 lat (u mężczyzn).

  1. Czerwiec jest najmniej korzystnym miesiącem do składania wniosku o emeryturę ze względu na niską waloryzację składek.

Jeśli świadczenie emerytalne zostało przyznane na podstawie podania złożonego w czerwcu, ZUS nie będzie mógł zwaloryzować składek kwartalnym wskaźnikiem. Ubezpieczony dostanie przez to niższą emeryturę.

Składki zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego waloryzowane są co roku, przy zastosowaniu rocznego wskaźnika. Operację tę przeprowadza się od 1 czerwca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota składek zapisanych na koncie ubezpieczonego według stanu na 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana.

Metoda roczna nie uwzględnia jednak dowartościowania składek za ostatnie miesiące pracy przed przejściem na emeryturę, zewidencjonowanych po 31 stycznia. Dlatego roczną waloryzację uzupełnia ta kwartalna, za ostatnie kwartały niestanowiące pełnego roku kalendarzowego.

Kategoria: Aktualności