listopad 2016

Do tej pory nie został przedstawiony żaden projekt, a nawet założenia do niego (z zapowiedzi medialnych wynika, że ma zostać przedstawiony do końca listopada bieżącego roku). Znana jest natomiast planowana data wejścia w życie tych zmian – 1 stycznia 2018 roku. Podatek jednolity będzie miał stawki od ok. 19,5% do ok. 40%. Zlikwidowany za to […]

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, nakłada również obowiązek precyzyjnego ustalenia liczby godzin przeznaczonych na realizację zadań, wynikających z umowy zlecenia lub o świadczenie usług. Do tej pory obowiązek ewidencjonowania czasu pracy dotyczył wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. […]

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje ograniczenie możliwości występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadza dodatkowe warunki, które będzie należało spełnić, aby taki zwrot uzyskać. Nowe zasady będą miały zastosowanie do zwrotów wykazanych w deklaracjach począwszy od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 roku. By […]

Od 2017 roku podatku VAT nie będzie można rozliczać kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń nie będą mieli również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako […]

W październiku bieżącego roku Senat zatwierdził projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mają one na celu przygotowanie administracji publicznej do wprowadzenia jednolitego podatku. Bez wzajemnej wymiany dostępnych informacji o podatniku (m.in. o opłacanych składkach ZUS czy zaległościach), nie jest możliwym wyliczenie dla niego jednolitego podatku. Począwszy […]

Projekt dużej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług został przyjęty przez Radę Ministrów, znajduje się w toku prac legislacyjnych i wszystko wskazuje, na to że zmiany wejdą w życie w zakładanym przez rząd terminie, tj. 1 stycznia 2017 roku. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie to: – ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT, […]