Nabídka pro individuální zákazníky

Konsultace s poradcem o dědické dani a darovací dani

Poskytujeme konzultace a připravujeme přiznání spojené s obdržením daru (SDZ-2) nebo dědictví (SD-3) pro příslušný finanční úřad. Hotové přiznání můžeme na Vaši žádost zaslat elektronickou cestou na určenou e-mailovou adresu včetně pokynů týkajících se dalších kroků, které je třeba učinit, nebo na základě udělené plné moci podat Vaším jménem na finančním úřadu, a v případě potřeby podávat dodatečné vysvětlení týkající se času vydání rozhodnutí končícího řízení.

Daňové třídy a dar v nejbližší rodině

Dar je bezúplatné předání daného aktiva druhé osobě. Při této činnosti vzniká daňová povinnost ve formě dědické a darovací daně. Byly stanoveny 3 daňové třídy:

 • třída – zahrnuje manžela, potomky (např. syna, dceru, vnuky, pravnuky), předky (např. matku, otce, prarodiče), nevlastní děti, zetě, snachu, sourozence, nevlastního otce, nevlastní matku, tchyni, tchána,
 • třída – zahrnuje potomky sourozenců, sourozence rodičů, potomky a manžele nevlastních dětí, manžele sourozenců a sourozenci manželů, manžele sourozenců manželů, manžele jiných potomků,
 • třída – zahrnuje ostatní nabyvatele.

V rámci 1. třídy je vyčleněna tzv. 0. třída. Do ní patří:

 • manžel,
 • potomci (např. syn, dcera, vnuci, pravnuci),
 • předci (např. matka, otec, prarodiče),
 • sourozenci,
 • nevlastní otec,
 • nevlastní matka.

Osoby mimo výše uvedenou nulovou daňovou třídu musejí, pokud obdrží dar nebo dědictví, zaplatit z tohoto důvodu finančnímu úřadu daň. Po podání přiznání a po ukončení řízení vydá ředitel finančního úřadu rozhodnutí obsahující výpočet náležející daně, se zohledněním nezdanitelné částky a daňového sazebníku. Následně do 14 dni ode dne obdržení rozhodnutí je třeba zaplatit příslušnou daň na účet finančního úřadu. Dar a převzetí dědictví je v nejbližší rodině pro osoby z nulové daňové třídy zcela daňově osvobozeno. Ale pouze tehdy, pokud daňový poplatník nahlásí nabytí majetku podáním přiznání SDZ-2 nebo SD-3. Nenahlášení nabytí majetku osobou, na níž se daňové osvobození vztahuje, má za následek to, že dar bude zdaněn podle všeobecných zásad.

Termíny pro podávání dokumentů

SDZ-2 – pro podání přiznání má daňový poplatník náležející do nulové daňové skupiny (nejbližší rodina) 6 měsíců ode dne obdržení daru. Osoby nepatřící do této skupiny podávají přiznání u finančního úřadu v termínu do 1 měsíce od vzniku daňové povinnosti, tj. obdržení daru.

SD-3 – daňoví poplatníci podávají do 1 měsíce ode dne vzniku daňové povinnosti, tj. od okamžiku převzetí dědictví (podání prohlášení o přijetí dědictví), nabytí právní moci výroku soudu potvrzujícího nabytí dědictví, nebo od  data zaregistrování zápisu o potvrzení dědění notářem.

Právní základ

 • Zákon o dědické a darovací dani ze dne 28. července 1983 (úplné znění — Sb. z. z roku 2015, ust. 86 s pozdějšími změnami)
 • Nařízení ministra financí ze dne 25. listopadu 2015 o výběru dědické a darovací daně (Sb. z. ust. 2004)

Dokumenty a údaje, které potřebujeme pro přípravu přiznání SDZ-2

 • dokumenty potvrzující předání daru, jako jsou darovací smlouva a potvrzení o obdržení převodu při předání peněžních prostředků,
 • při předání jako daru vozidla nebo jiné movité věci nebo nemovitosti požadujeme předání adresy, kde se tento dar nachází, a údajů umožňujících jeho identifikaci – údaje o voze, údaje z katastrální knihy,
 • údaje o obdarovaném – jméno, příjmení, datum narození, jména rodičů, daňové identifikační číslo (DIČ nebo rodné číslo), aktuální adresu bydliště,
 • údaje o dárci – jméno, příjmení, datum narození, jména rodičů, daňové identifikační číslo (DIČ nebo rodné číslo), aktuální adresu bydliště,
 • kontaktní údaje,
 • plná moc pro zastupování, pokud byste nás chtěli pověřit vyřízením celé procedury související s vyúčtováním.

Dokumenty a údaje, které potřebujeme pro přípravu přiznání SDZ-3

 • dokumenty potvrzující obdržení dědictví, tj. rozhodnutí soudu o nabytí dědictví nebo notářky ověřenou závěť,
 • dokumenty potvrzující, že osoba nebo instituce, která předala majetek, měla na něj právo, např. potvrzení bytového družstva, výpisy z pozemkové knihy nebo z katastrálních knih,
 • dokumenty potvrzující náklady vynaložené v souvislosti s dědickým řízením (např. faktury z kanceláře za právní servis), které lze v podávaném přiznání odpočítat, pokud takové máte k dispozici,
 • dokumenty potvrzující, že existují dluhy a břemena, které zatěžují obdržený majetek, např. výpis z katastrální knihy, potvrzení bytového družstva, dokument, který potvrzuje provedení příkazu nebo výplatu dědického podílu, pokud u Vás k takové situaci došlo,
 • faktury potvrzující výdaje na léčbu a péči v době poslední choroby zůstavitele, a výdaje související s pohřbem této osoby (včetně nákladů na náhrobek), pokud takové máte,
 • při zdědění vozidla nebo nemovitosti požadujeme předání adresy, kde se toto dědictví nachází, a údajů umožňujících jeho identifikaci – údaje o voze, údaje z katastrální knihy,
 • údaje o dědici – jméno, příjmení, datum narození, jména rodičů, daňové identifikační číslo (DIČ nebo rodné číslo), aktuální adresu bydliště,
 • údaje o zůstaviteli – jméno, příjmení, datum narození, jména rodičů, daňové identifikační číslo (DIČ nebo rodné číslo), aktuální adresu bydliště,
 • kontaktní údaje,
 • plná moc pro zastupování, pokud byste nás chtěli pověřit vyřízením celé procedury související s vyúčtováním.

Opravy/ Vysvětlení podaných přiznání

Připravujeme rovněž opravy a vysvětlení daňovými poplatníky dříve podaných přiznání, u nichž ředitel finančního úřadu vyzval k jejich doplnění nebo opravě.

Ceny a čas přípravy vyúčtování

Na těchto číslech nás můžete telefonicky kontaktovat:

22 853 21 78/ 604 521 600

nebo poslat e-mailovou zprávu: sekretariat@omegga.com.pl

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!