Nabídka pro individuální zákazníky

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PRO SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pro jednání se správou sociálního zabezpečení připravujeme

Zásady pro pojišťování osob pečujících o děti na základě smlouvy o péči o dítě (chůvy) a vyhotovování pojišťovacích dokumentů za tyto osoby.

Právní základ

Dnem 1. října 2011 vstoupila v platnost ustanovení zákona ze dne 4. února 2011 o péči o děti ve věku do 3 let (Sb. z. z roku 2016, ust. 157), na jejichž základě osoby pečující o děti na základě smlouvy o péči o dítě podléhají sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené platnými předpisy.

Pojištěná – kdo je to chůva

Chůva je fyzická osoba pečující o děti na základě smlouvy o péči o dítě. Chůvou nesmí být:

 • jeden z rodičů, rovněž v případě rodiče, který o dítě pečuje sám,
 • nezletilá osoba.

Plátce odvodů – rodič

Plátcem odvodů je jeden z rodičů dítěte nebo rodič samostatně pečující o dítě. Tím se rozumí rodič, kterým je svobodná žena nebo svobodný muž, vdova, vdovec, rozvedená osoba nebo rodič, jemuž byla soudem uložena separace ve znění zvláštních předpisů, a rovněž rodič v manželském svazku, pokud jeho manžel/ka byl/a zbaven/a rodičovských práv nebo je ve výkonu trestu odnětí svobody. Za rodiče je rovněž považován zákonný zástupce a další osoby, jimž soud svěřil péči o dítě.

Smlouva o péči o dítě

Smlouvou o péči o dítě je smlouva o poskytování služeb, na kterou se podle ustanovení občanského zákoníku vztahují předpisy týkající se zadání, na jehož základě chůva pečuje o děti. Tato smlouva je uzavírána v písemné formě mezi chůvou a rodiči nebo rodičem samostatně pečujícím o dítě.

Smlouva definuje:

 • smluvní strany,
 • účel a předmět smlouvy,
 • dobu a místo péče,
 • počet dětí svěřených do péče,
 • povinnosti chůvy,
 • výši odměny a způsob a termín její výplaty,
 • doba, na kterou byla smlouva uzavřena,
 • podmínky a způsob změny, a rovněž ukončení smlouvy

 

Zásady sociálního zabezpečení

Chůva musí mít povinně sjednáno důchodové pojištění a úrazové pojištění, pokud nenastanou skutečnosti tuto povinnost vylučující. Pro chůvu, která musí mít povinně sjednána výše uvedená pojištění, je nemocenské pojištění dobrovolné. Zásady pro rozhodování o pojišťovací povinnosti v případě, že nastane více než jeden důvod pro důchodové pojištění nebo více jiných okolností (např. právo na důchod), platí stejně jako u jiných smluv o poskytování služeb, které se podle občanského zákoníku řídí ustanoveními pro zadávání objednávek. Výjimku tvoří uzavření smlouvy o péči o dítě se žákem nebo studentem, než dosáhne 26 let. Státní rozpočet financuje pouze odvody na penzijní a důchodové pojištění, úrazové a zdravotní pojištění vypočítané od vyměřovacího základu nepřekračující částku minimální mzdy, zatímco odvody na tato pojištění vyúčtované z rozdílu a odvody na nemocenské pojištění platí plátce odvodů podle všeobecných zásad.

Vyúčtování odvodů za chůvu – naše služba

 • Přihlásíme plátce (rodiče) a pojištěného (chůvu) do sociálního zabezpečení
 • Vyhotovujeme měsíční přehledy a předáváme je správě sociálního zabezpečení
 • Předáváme plátci informace o výši splatných odvodů
 • Připravujeme roční přehledy dosahované chůvou

Více

Počáteční kapitál právní základ

Pojem počátečního kapitálu zavedly ustanovení zákona ze dne 17. prosince 1998 o důchodech z fondu sociálního zabezpečení. Počáteční kapitál je vypočítáván každé osobě ke dni 1. ledna 1999 bez ohledu na to, kdy bude správě sociálního zabezpečení zaslána žádost včetně podkladů o jeho stanovení a kdy bude vydáno rozhodnutí stanovující jeho výši. Správa sociálního zabezpečení je kdykoliv povinna přijat žádosti o stanovení počátečního kapitálu od pojištěných. Taková žádost musí být nahlášena nejpozději spolu s žádostí o důchod

Netřeba však čekat s podáním žádosti o stanovení počátečního kapitálu do dosažení důchodového věku. Mnoho podniku se likviduje nebo transformuje a otálení s podáním dokumentace nezbytné pro stanovení počátečního kapitálu do doby dosažení důchodového věku může znemožnit nebo ztížit získání dokumentů (zejména potvrzení o výši výdělků) z bývalých, už neexistujících podniků a zjištění místa, kde jsou uloženy.

Koho se týče stanovení počátečního kapitálu – proč je to důležité

Od roku 1999 správa sociálního zabezpečení eviduje odvody na důchodové pojištění u každé osoby podléhající sociálním pojištění na individuálním účtu pojištěného. Před rokem 1999 nebyla správa sociálního zabezpečení povinna vést individuální účty pojištěných.

Z tohoto důvodu je osobám narozeným po roce 1948 za pracovní období (pojistné období) připadající před rokem 1999 rekonstruován teoretický odvod na sociální zabezpečení prostřednictvím výpočtu počátečního kapitálu.

Dokumenty potřebné pro stanovení počátečního kapitálu

Pro stanovení počátečního kapitálu jsou nezbytné následující dokumenty (originály):

 • pracovní vysvědčení nebo potvrzení zaměstnavatelů potvrzující dobu zaměstnání nebo jiné doklady pro potvrzení dob, kdy byly nebo nebyly placeny odvody, dosažené před rokem 1999,
 • potvrzení, včetně potvrzení o zaměstnání a mzdě (formulář ZUS Rp-7), které vystavuje zaměstnavatel, nebo nástupce zaměstnavatele potvrzující doby zaměstnání a dosahované mzdy (příjmy) zpřed rokem

nebo

 • legitimaci pojištěnce obsahující zápisy o zaměstnání a mzdách, provedené v průběhu zaměstnání nebo okamžitě po ukončení pracovního poměru,
 • osoby, které individuálně platily odvody na sociální zabezpečení, a osoby, které spolupracovaly při podnikání, uvedou období podnikání nebo spolupráce při podnikání, předmět podnikání a adresu podnikání, číslo účtu plátce a adresu správy sociálního zabezpečení vyly odvody placeny před rokem 1999.
 • vojenskou knížku,
 • diplom o ukončení vysoké školy,
 • výpis z matričního úřadu,
 • údaje z občanského (knížkového) průkazu, např. zápisy o zaměstnání, zápisy týkající se dětí.

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!