Nabídka pro individuální zákazníky

Roční vyúčtování (Pity)

VYHOTOVUJEME ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ Z dosahovaných příjmů V DANÉM daňovém ROCE.

S NÁMI MŮŽETE DANIT, ANIŽ BYSTE OPUSTILI DŮM. JSME ZDE PROTO, ABYCHOM VÁM POMOHLI A UŠETŘILI VÁM ČAS.

Přiznání o výši dosaženého příjmu, výši odpočtů a náležejícího paušálu z evidovaných příjmů. Tato přiznání podávají daňoví poplatníci, kteří si zvolili paušální formu zdanění z důvodu nájmu nebo vykonávané hospodářské činnosti.

Formulář je určen pro daňové poplatníky, na něž se vztahuje čl. 45 odst. 1 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sb. z. č. 51/2010, ust. 307, s pozdějšími změnami), dále pouze „zákon“, a kteří nezávisle na počtu zdrojů příjmů:

vykonávali: − nezemědělskou hospodářskou činnost zdaněnou podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku, − zvláštní zemědělskou produkci zdaněnou podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku,
dosáhli příjmy: − z nájmu, podnájmu, pronájmu, dalšího pronájmu nebo z jiných smluv podobné povahy, zdaněné podle všeobecných zásad, − z nichž byli povinni samostatně platit zálohy na daň, − ze zdrojů příjmů pocházejících ze zahraniční, − z jiných zdrojů, zdaněných podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku, od kterých neměl ani plátce, ani daňový poplatník v průběhu daňového roku povinnost odvádět zálohy,
využívají osvobození na základě čl. 44 odst. 7a zákona (tzv. daňový úvěr),
jsou povinni provést dopočet na základě čl. 44 odst. 7f zákona,
jsou povinni připočítat ke svým příjmům příjmy nezletilých dětí,
snižují svůj příjem o ztráty z minulých let,
vykazují náležející paušalizovanou daň z příjmu, o níž se hovoří v čl. 29, 30 a 30a zákona, pokud tato daň nebyla vybrána plátcem,
vykazují náležející daň z příjmu, o níž se hovoří v čl. 30e zákona. U daňových poplatníků žádajících o společné zdanění příjmů manželů musí jednu z výše uvedených podmínek splňovat alespoň jeden z manželů.

Formulář PIT-36 je určen jak pro daňové poplatníky zdaňující své příjmy individuálně, tak i společně s příjmy manžela nebo způsobem stanoveným pro osoby samostatně vychovávající děti, včetně osob majících místo bydliště pro daňové účely v jiné členské zemi Evropské unie než je Polská republika nebo v jiné zemi náležející do Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, které příjmy uvedené v čl. 29 odst. 1 zákona zdaňují podle zásad uvedených v čl. 27 odst. 1 zákona, tj. pomocí daňového sazebníku.

Formulář je určen pro daňové poplatníky, kteří prováděli nezemědělskou hospodářskou činnost nebo zvláštní zemědělskou produkci zdaněnou podle zásad uvedených v čl. 30c zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sb. z. č. 51/2010, ust. 307, s pozdějšími změnami), dále pouze „zákon“. Formulář PIT-36L je určen výhradně pro daňové poplatníky odvádějící daň individuálně.

Formulář je určen pro daňové poplatníky, na něž se vztahuje čl. 45 odst. 1 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sb. z. č. 51/2010, ust. 307, s pozdějšími změnami), dále pouze „zákon“, a kteří v daňovém roce:

 1. výhradně prostřednictvím poplatníka dosáhli příjmy ze zdrojů pocházejících z území Polské republiky, podléhající zdanění podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku, tj. zejména z důvodu:
 • mezd a jiných příjmů ze služebního poměru, pracovního poměru (včetně družstevního pracovního poměru a práce ve mzdě,
 • tuzemských důchodů (včetně strukturálních a sociálních),
 • předdůchodových dávek, předčasných důchodů,
 • pohledávky z důvodu členství v zemědělských výrobních družstvech nebo jiných družstvech zabývajících se zemědělskou výrobou,
 • peněžních odvodů ze sociálního zabezpečení,
 • stipendií,
 • příjmů z osobně vykonávané činnosti (mimo jiné ze smluv o provedení práce, manažerských kontraktů, zasedání v dozorčích radách, plnění sociálních závazků, sportovní činnosti),
 • příjmů z autorských práv a ostatních majetkových práv,
 • dávek vyplacených z fondu práce nebo z fondu zaručených zaměstnaneckých dávek,
 • pohledávky za práci příslušející prozatímně vzatým do vazby a odsouzeným,
 • pohledávky z aktivizační smlouvy,
 1. nevykonávali nezemědělskou hospodářskou činnost a zvláštní zemědělskou produkci zdaněnou podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku,
 2. nejsou povinni připočítat ke svým příjmům příjmy nezletilých dětí,
 3. nesnižují svůj příjem o ztráty z minulých let, U daňových poplatníků žádajících o společné zdanění příjmů manželů se výše uvedené podmínky týkají obou manželů.
  1. výhradně prostřednictvím poplatníka dosáhli příjmy ze zdrojů pocházejících z území Polské republiky, podléhající zdanění podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku, tj. zejména z důvodu:
  • mezd a jiných příjmů ze služebního poměru, pracovního poměru (včetně družstevního pracovního poměru a práce ve mzdě,
  • tuzemských důchodů (včetně strukturálních a sociálních),
  • předdůchodových dávek, předčasných důchodů,
  • pohledávky z důvodu členství v zemědělských výrobních družstvech nebo jiných družstvech zabývajících se zemědělskou výrobou,
  • peněžních odvodů ze sociálního zabezpečení,
  • stipendií,
  • příjmů z osobně vykonávané činnosti (mimo jiné ze smluv o provedení práce, manažerských kontraktů, zasedání v dozorčích radách, plnění sociálních závazků, sportovní činnosti),
  • příjmů z autorských práv a ostatních majetkových práv,
  • dávek vyplacených z fondu práce nebo z fondu zaručených zaměstnaneckých dávek,
  • pohledávky za práci příslušející prozatímně vzatým do vazby a odsouzeným,
  • pohledávky z aktivizační smlouvy,
  1. nevykonávali nezemědělskou hospodářskou činnost a zvláštní zemědělskou produkci zdaněnou podle všeobecných zásad pomocí daňového sazebníku,
  2. nejsou povinni připočítat ke svým příjmům příjmy nezletilých dětí,
  3. nesnižují svůj příjem o ztráty z minulých let, U daňových poplatníků žádajících o společné zdanění příjmů manželů se výše uvedené podmínky týkají obou manželů.

Formulář je určen pro daňové poplatníky, kteří v daňovém roce dosáhli příjmy z důvodu:

úplatného převodu:

cenných papírů,
půjčených cenných papírů (prodej na krátko),
derivátových finančních nástrojů a výkon práv z nich vyplývajících,
podílů ve společnostech,

z důvodu převzetí podílů (akcí) ve společnostech nebo vkladů v družstvech výměnou za nepeněžní vklad v jiné formě než podnik nebo jeho organizovaná část.

Formulář je určený pro daňové poplatníky, kteří v daňovém roce dosáhli příjmy z úplatného převodu nemovitosti a majetkových práv nabytých nebo vytvořených po 31. prosinci 2008, zdaněné podle zásad uvedených v čl. 30e zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sb. z. č. 51/2010, ust. 307, s pozdějšími změnami), dále pouze „zákon“.

Termíny

PIT 28

Přiznání se podává do 31. ledna roku následujícího po daňovém roce. Pokud poslední den termínu připadá na sobotu nebo den pracovního klidu, je za poslední den termínu považován následující den po dni nebo dnech pracovního klidu).
PIT:  36, 36L,38,39

Podle čl. 45 zákona se přiznání podává do 30. dubna roku následujícího po daňovém roce (příslušně podle ustanovení daňového zákona). Pokud poslední den termínu připadá na sobotu nebo den pracovního klidu, je za poslední den termínu považován následující den po dni nebo dnech pracovního klidu).

Další služby

Opravy/ Vysvětlení podaných přiznání

Připravujeme rovněž opravy a vysvětlení daňovými poplatníky dříve podaných přiznání, u nichž měl ředitel finančního úřadu pochybnosti nebo vyzval k jejich opravě.

Elektronické podávání přiznání

Na žádost zákazníka zasíláme jeho jménem roční přiznání elektronicky.

Požadované dokumenty

Dokumenty, které potřebujeme pro přípravu vyúčtování

Dokumenty, na jejichž základě jste dosáhli příjmy, podle druhu vyúčtování mohou být:
pity-11,
pity-40,
pity-8c,
potvrzení o příchozích platbách na účet,
notářské zápisy a jiné.
Pokud máte děti a splňujete podmínky, uveďte laskavě jejich údaje – jméno a příjmení a datum narození, nebo pouze rodné číslo.
Pokud jste v daném daňovém roce předali dar veřejně prospěšné organizaci zapsané na seznam http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html,předejte laskavě potvrzení o platbě a údaje těchto organizací z celostátního soudního rejstříku.
Údaje pro doplnění (číslo celostátního soudního rejstříku, název a eventuálně podrobný účel, pokud je potřebný) v rámci předání 1 % daně veřejně prospěšné organizaci. Pokud jste si nevybrali, můžeme za Vás tento výběr provést.
Kontaktní údaje.

Můžete nám zaslat výše uvedené dokumenty e-mailem, my Vám zpět pošleme vyplněné prohlášení s pokyny týkajícími se dalších kroků. Můžeme rovněž poslat vyhotovené prohlášení elektronicky s dokladem o zaslání. Díky tomu můžete celou proceduru snadno vyřídit, aniž byste opustili dům.

Ceny a čas vyúčtování

Na těchto číslech nás můžete telefonicky kontaktovat:

22 853 21 78 / 604 521 600

nebo poslat e-mailovou zprávu: sekretariat@omegga.com.pl

Potřebujete pomoc v právních otázkách? Napište nám!