Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • By:omegga

13 października wszedł w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Firmy mają jednak jeszcze trochę czasu, by dokonać odpowiedniego wpisu.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.


Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem jawnym i nieodpłatnym. Publiczny charakter rejestru przyczynia się do ograniczania możliwości wykorzystywania podmiotów o charakterze korporacyjnym do nielegalnej działalności, w tym do działalności związanej z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Każda osoba może poznać tożsamość beneficjentów rzeczywistych spółek objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru. Należy podkreślić, że dane zgromadzone w rejestrze są przekazywane bezpośrednio przez osoby uprawnione do reprezentacji spółek, które pod rygorem odpowiedzialności karnej składają oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych informacji.

Składanie wniosków odbywa za pośrednictwem:

 • strony internetowej crbr.podatki.gov.pl
 • oprogramowania interfejsowego podmiotu składającego wniosek, które umożliwia łączność z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (tzw. usługi sieciowej – opis usługi sieciowej).

Złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej umożliwi:

 • sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku;
 • wyświetlenie udostępnionej informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz jej zapisanie w pliku zewnętrznym.

Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje maksymalnie w ciągu 5 minut od złożenia wniosku (według stanu na moment ich udostępnienia). Jeżeli wniosek dotyczy informacji za określony przedział czasowy, informacje zostaną udostępnione maksymalnie w terminie do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.) mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych omawianych podmiotów mogą nie figurować w rejestrze w okresie przejściowym i w konsekwencji nie będą jeszcze dostępne.
Jak łatwo się domyślić, jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku, który na nim ciąży, może zostać na niego nałożona wysoka kara finansowa. Należy zresztą pamiętać też o tym, że zgłoszenie jednego beneficjenta może niczego nie rozwiązać. Może się zatem okazać, że konieczne będzie np. zgłoszenie wszystkich udziałowców, nawet jeśli logika i zdrowy rozsądek podpowiadałyby, że nie jest to konieczne. A kary mogą być naprawdę wysokie – i sięgać nawet miliona złotych.

Strona ministerstwa : https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi

Posted in: Aktualności