Aktualności

Podatnicy podatku PIT i CIT, od 2019 roku, mają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł Poprzednia (do końca 2018 roku) treść ustawy w zakresie sposobu rozliczenia straty, pozwalała podatnikowi na odliczenie poniesionej nadwyżki kosztów nad przychodami, w przeciągu 5 najbliższych, następujących kolejno po sobie latach podatkowych, jednak wysokość kwoty w którymkolwiek […]

Jeżeli zbycie odziedziczonej nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Korzystną dla […]

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na gruncie znowelizowanych przepisów złożenie wniosku o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców jest możliwe jedynie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portal Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl. Złożenie dokumentów w wersji papierowej nie wywoła już żadnych skutków prawnych, a dokumenty przekazane w […]

Przypominamy, że zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek do końca lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy złożyli rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, o wznowieniu ich dokonywania od 1 kwietnia 2023 roku, chyba że w marcu 2023 pracownik

Od stycznia 2023 Amortyzacji nie podlegają: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, Co oznacza, że firma, […]

W przypadku gdy darowizna miała miejsce w postaci gotówkowej od osoby np. z grupy zwolnionej w kwocie wyżej niż próg podatkowy to wówczas taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na ogólnych zasadach i nie znajdzie zastosowania zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Potwierdza to m.in. […]

Od dnia 13.10.2022 kwota wolna od opodatkowania w podatku od spadków i darowizn została podwyższona. Obecnie dla I grupy podatkowej wynosi 9 637 zł, dla II grupy podatkowej 7 276 zł i dla III grupy podatkowej 4 902 zł . Oznacza to ,że w przypadku darowizn oraz spadków od wskazanych wyżej kwot nie zapłacimy podatku […]

Darowizna przekazywana w najbliższej rodzinie (tzw. grupie zwolnionej ) może być zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn – bez względu na jej wartość – po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy przelewem lub przekazem. Przekazanie gotówki nie daje […]

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od uzyskanego spadku ( dotyczy grupy zwolnionej ) należy złożyć zeznanie SDZ-2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego . Termin powstania obowiązku oznacza tutaj datę zrejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub datę uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku .

Od lipca zmiany na korzyść podatnika w stosunku do przepisów obowiązujących od stycznia 2022 : A.Skala podatkowa Stawka 12% • Zamiast 17% – 12% , dotyczy wszystkich tytułów które dotychczas były rozliczane na skali podatkowej ( umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, emerytury etc.) ponad do 0 zł 30 000 zł 0 zł ( kwota wolna […]